verkiezingen

 • Hoe stem je geldig?

  Om geldig te stemmen mag je per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst. Dit kan je op 4 verschillende manieren doen. Je kan je stem uitbrengen in het vakje

  • bovenaan een lijst (lijststem);
  • naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen (naamstem);
  • naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers (naamstem);
  • naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen en van één of meerdere kandidaat-opvolgers (naamstem).

  Indien je tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Breng je stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan stem je ongeldig.

 • stemplicht

  Iedereen die voldoet aan de kiesvoorwaarden is verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen :

  • de Belgische nationaliteit hebben;
  • de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente;
  • zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

  De eerste en de derde voorwaarde moeten vervuld zijn op datum van de opmaak van de kiezerslijsten. De tweede en de vierde voorwaarde moeten vervuld zijn op datum van de verkiezingen.

 • stemrecht voor vreemdelingen

  Vreemdelingen kunnen enkel kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen, niet bij de Federale Parlementsverkiezingen

  Als je vreemdeling bent en je wil gaan stemmen, dan moet je daarvoor wel een aanvraag doen op de dienst Burgerzaken.

  Om het je gemakkelijk te maken, zal het gemeentebestuur alle vreemdelingen die voldoen aan de voorwaarden om te kunnen stemmen, een ingevuld aanvraagformulier toesturen. Ben je geïnteresseerd, onderteken dan dit formulier en bezorg het terug aan het team burgerzaken.

  Eens je aanvraag ingediend, word je door het college van burgemeester en schepenen op de hoogte gebracht van de beslissing of je al dan niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.
  Tegen negatieve beslissingen kan je bezwaar indienen.

  Let op! Eens je op de kiezerslijst bent ingeschreven heb je stemplicht. Na je registratie als kiezer kan je niet meer wegblijven op de verkiezing, tenzij je een geldige reden van afwezigheid hebt.

 • stemmen bij volmacht

  Wanneer je onmogelijk persoonlijk kan gaan stemmen, kan je in bepaalde gevallen een andere kiezer een volmacht geven. Deze persoon (volmachtdrager) stemt dan in jouw naam. De volmacht wordt gegeven via een standaardformulier.

  Iedere volmachtdrager mag slechts één volmacht krijgen. Het volmachtformulier wordt ondertekend door zowel volmachtgever als volmachtdrager. 
  Aan iedere volmacht dient een attest gehecht te zijn, waaruit de onmogelijkheid van de volmachtgever blijkt om zich naar het stembureau te begeven (medisch attest, attest van de burgemeester bij verblijf in het buitenland, enz.).

   

  In de volgende gevallen mag je een volmacht geven, de kiezer die :

  • wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is naar het stembureau te gaan. Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest afgeleverd door een geneesheer.
  • om beroeps- of dienstredenen:
   • in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers leden van zijn gezin of van zijn gevolg die met hem aldaar verblijven;
   • zich de dag van de stemming in het Rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden. Deze mogelijkheid moet blijken uit een attest van de werkgever.
  • het beroep van schipper, marktkramer, of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep moet blijken uit een attest van de burgemeester van de gemeente, waar de betrokkene in de bevolkingsregisters is ingeschreven;
  • de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de instelling waar de betrokkene zich bevindt ;
  • om redenen in verband met zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich op het stembureau te melden. Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is afgegeven door de religieuze overheid;
  • student is en om studieredenen zich in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat hij een attest voorlegt van de directie van de instelling waar hij zijn studies doet;
  • de dag van stemming tijdelijk in het buitenland verblijft (meestal vakantie). Deze onmogelijkheid moet blijken, na voorlegging van de nodige bewijsstukken, uit een formulier van de burgemeester waarvan het model door de Koning bepaald wordt, na voorlegging van de nodige bewijsstukken. De aanvraag moet uiterlijk de dag  voor de verkiezing ingediend worden bij de burgemeester van de woonplaats.
   Ben je op verlof in België moet je komen stemmen.

  Raadgeving voor degene die de volmacht krijgt:

  • ga eerst stemmen in je eigen stembureau;
  • ga dan naar het bureau van degene van wie je een volmacht kreeg, neem je identiteitskaart, jouw kiesbrief, die van de volmachtgever en de nodige attesten mee.
 • Wanneer zijn er verkiezingen?

  • Elke 5 jaar: verkiezingen van de leden van de kamer van volksvertegenwoordigers;
  • Elke 5 jaar :verkiezing van Belgische leden van het Europees parlement;
  • Elke 5 jaar : verkiezing van de Vlaamse raad;
  • Elke 6 jaar : verkiezing van de provincieraden;
  • Elke 6 jaar : verkiezing van de gemeenteraden.
 • afwezigheid bij de stemming

  De kiezer die de dag van de verkiezingen zich onmogelijk kan aanmelden op het stembureau en geen volmacht wenst te geven kan het bewijs van verhindering binnenbrengen :

  • voor de verkiezingen bij het team bevolking;
  • op de verkiezingsdag zelf bij het stembureau waar hij moet stemmen.

  Wil je nog meer weten, ga dan naar de officiële website van Binnenlandse Zaken.

Contactinformatie